Det tidiga arbetet med läsinlärning : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsinlärningsmetoder i förskoleklass och årskurs 1.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Läsinlärning är en stor del av undervisningen i ett visst stadium. Lärare arbetar med olika läsinlärningsmetoder i undervisningen för att skapa möjlighet för elever att lära sig läsa. Syftet med denna studie är att ta reda på lärares uppfattningar om syntetiska och analytiska metoder för elever i förskoleklass och årskurs 1. Syftet besvaras genom följande frågeställningar: Vilka syntetiska och analytiska metoder använder lärare för att utveckla tidig läsinlärning i förskoleklass och årskurs 1? Hur använder lärare syntetiska och analytiska metoder för att utveckla elevernas tidiga läsinlärning? Hur uppfattar lärare att syntetiska och analytiska metoder kan bidra till en utveckling av elevernas läsinlärning? Studien genomfördes med en kvalitativ metod där data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex lärare. Teorin som studien har utgått ifrån är sociokulturellt perspektiv. Resultatet redovisas under fem rubriker som är kopplade till studiens syfte: Lärarnas arbete med läsinlärning, den tidiga läsundervisningen, det fortsatta arbetet med läsinlärning, elevers synliga utveckling och elevers motivation och engagemang mot läsutveckling. Resultatet visar att lärarna uppskattar metoderna för elevernas läsinlärning. Lärarna använder modellerna Bornholm, Fonomix, ASL och dialogisk högläsning för att utveckla elevernas läsinlärning och hur de används redogörs i resultatet. Resultatet visar även att eleverna synligt utvecklas i sin läsinlärning och att lärarna uppfattar att motivation behövs för att elever ska komma vidare i sin läsinlärning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)