Det mänskliga kapitalet : En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Författare: Albin Bjelk Krasniqi; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kandidatuppsats, Detaljhandelsprogrammet, Högskolan Dalarna, FÖ2023, VT2018Författare: Albin Bjelk KrasniqiHandledare: Bertil OlssonTitel: Det mänskliga kapitalet – En studie om hur humankapital redovisas i tre svenska telekomföretag.Bakgrund: Redovisningen av humankapitalet har blivit en allt viktigare tillgång för företagen inom tjänstesektorn. Redovisning av humankapital är inget som tidigare blivit reglerat utan framstår oftast som frivillig information som allt fler företag nu väljer att redovisa i större utsträckning. Detta leder till att samhällsdiskurserna om humankapital ökat och redovisningen av humankapital har fått en större betydelse. Det finns inga tydliga riktlinjer eller regleringar för hur företag ska redovisa sitt humankapital men många väljer att göra detta kvalitativt i introduktionsberättelsen i sin årsredovisning. Ledningar vill få med det totala värdet på företaget och samtidigt uppnå konkurrensfördelar genom att redovisa humankapital. Syfte: Syftet med studien var att få en ökad förståelse för betydelsen av redovisning av humankapitalet i tjänstesektorn och genom denna förståelse se hur den frivilliga redovisningen av humankapital har utvecklats under de senaste tio åren.Metod: Studien bygger på en komparativ undersökning av tre företag inom telekombranschen. Dessa företag var Telia, Tele2 och Telenor. En kvalitativ studie har genomförts med ett deduktivt angreppssätt. Empirin har baserats främst på berättelser där VD har ordet och dessa finns i årsredovisningen, detta har i sin tur analyserats genom innehållsanalys med hjälp av kodning. Studien har också avsett att mäta frekvensen av de olika kategorierna kompetens, motivation och de anställda som ingår i humankapital genom en tidsserie av datapunkter mellan åren 2008 – 2016 och har hämtats från årsredovisningar.Resultat, slutsats: De studerade företagen visade att de redovisade humankapital kvalitativt i sina årsredovisningar, dock i olika omfattning och på olika sätt. Hur företagen valde att presentera sitt humankapital berodde på hur strategiskt beskrivande introduktionsberättelsen var och vem budskapet i texten riktades till. Betydelsen av redovisning av humankapitalvisade sig bli allt viktigare med tiden i studien och har med åren blivit mer omfattande i antal ord. Två av tre företag valde även att rapportera utifrån mångfald som social norm för att anses som legitima. Då företagen visar medvetenhet om hur legitimitet kan åstadkommas, visar de att legitimitet har betydelse för redovisning av humankapital. Studien konstaterade dock att redovisning av humankapital inte tenderade att bli homogen då företagen skiljde sig åt i sina upplysningar. Därför fann studien ingen typ av relation som hade nära anknytning med isomorfism.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)