Steget närmare till egen produktion av rörlig media? : - En studie om produktion av rörliga medier på Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Titti Löf-pasma; [2013]

Nyckelord: rörliga medier; streaming; video;

Sammanfattning:

I denna rapport görs en kartläggning på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning hur organisationen arbetar i dagsläget med rörlig media. Utifrån detta tas förslag fram på förbättringsområden och strategier för Sidas fortsatta arbete med rörliga medier. Rapporten är tänkt att bidra till underlag för framtida planering och beslutsfattande kring rörliga medier.

Bakgrunden till studien är att kommunikationsavdelningen på Sida har märkt en ökad efterfrågan på rörlig media som kommunikationsmetod. I dagsläget är det främst tre typer av rörlig media som tagit fram hittills; filmning och direktsändning av seminarier, videointervjuer med experter och kända personer och en videoserie med namnet ”Människan i centrum”. Dessa publiceras på hemsidan, YouTube och Bambuser. För videolagring av videor av bättre kvalité används videotjänsten Qbrick.

Som undersökningsmetod ingår kvalitativa intervjuer med tolv personer på Sida. Dessutom görs fördjupande kartläggning av följande områden:

• Tekniska förutsättningar i IT-miljön på Sida och då främst huvudkontoret.• Anlitande av konsulttjänster för avancerade produktioner• Teknisk utrustning och exempel på produktion av rörlig media.

En slutsats är att det finns en del att göra för att rörlig media ska bli en naturlig del av verksamheten. Förslag på åtgärder är bland annat att fundera över strukturen för arbetet rörlig media som till exempel vem eller vilka i organisationen ska kunna publicera material i Sidas namn. Ett annat förslag är att inkludera IT-enheten i arbetet med rörlig media.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)