Gymnasieelevers föreställningar om vad syftet är med idrott och hälsa. : Ämnets tvådelade uppdrag, här och nu och- eller ett livslångt lärande?

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Tobias Eckeskog; Fredrik Axelsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställning Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers föreställning om vad syftet är med idrottoch hälsa i förhållande till skolverkets syfte samt i vilken utsträckning det förmedlas till eleverna.Frågeställning:- Hur uppfattar gymnasieelever syftet i idrott och hälsa i jämförelse med skolverketsdefinition?- I vilken utsträckning uppfattar eleverna att syftet förmedlas till dem? Metod För att besvara frågeställningen användes en kvantitativ-komparativ ansats. En enkät skapadesmed hjälp av ett Google-formulär. I gymnasieskolan som undersöktes blev 5 klasser tillfrågade,dessa bestod av 127 elever, av dessa besvarade 94 elever enkäten. Det teoretiska ramverket iform av den didaktiska triangeln användes i studien genom att resultaten analyseras och på såsätt illustrerar vilken betydelse didaktiken (framställningen) kan ha för elev och lärare. Resultat Det framträdande resultaten i studien var bland annat att, 77,6 % svarade stämmer eller stämmermycket väl att syftet med idrott och hälsa är att utveckla en “samarbetsförmåga och respektför andra”. 69,2% svarade stämmer eller stämmer mycket väl att syftet med idrott och hälsa är“att lära sig sambandet mellan hälsa, livsstil och miljö”. 68,1% svarade att syftet är “att lära sigutveckla och ta hand om sin egna träning”, 68,1% svarade också att syftet är “att ni ska lära eranpassa kroppen i olika situationer? Till exempel; Hur man lyfter upp saker.”. Däremot svarade69,1% stämmer eller stämmer mycket väl att syftet med ämnet är “att ha roligt samtidigt somni tränar och får motion”. Slutsats Resultaten visar att eleverna till viss del har en korrekt uppfattning om vad som är syftet medidrott och hälsa ställt mot skolverkets styrdokument. Dock bekräftar eleverna samhällets bildav ämnet där en majoritet svarade att syftet med ämnet är att ha roligt och samtidigt få träningoch motion. På grund av att endast fem klasser i en gymnasieskola besvarade enkäten kanstudien inte generalisera resultaten mot en mer ansenlig population.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)