Medias påverkan på människors attityd till pornografi : en kvantitativ- och kvalitativ undersökning om medias påverkan på människors attityd till pornografi

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna studie undersöker medias påverkan på människors attityd till pornografi. Bakgrunden till undersökningen kom av ett radioprogram på P3 som pratade om pornografi utan att problematisera vad de lyfte i programmet. Studien bygger på dels en kvantitativ undersökning och dels en kvalitativ analys. Primärmaterialet till studien har hämtats från en enkätundersökning där målgruppen har fått ta ställning till sitt användande av media, hur de tror att de generellt påverkas av media, deras inställning till pornografi och sexuella preferenser. Dels innehöll enkäten kvantitativa frågor och dels innehöll den fritextsvar. Målgruppen för enkäten var studenter vid Lunds universitet. Respondenternas svar har därför utgjort primärmaterial för studien och deras svar har analyserats genom en makt- och normaliseringsteori. Makt- och normaliseringsteorin utgår ifrån Fanny Ambjörnssons teori om normalisering och Gail Dines som kopplar normalisering till media och pornografi. Undersökningen visar att en stor del av respondenterna anser att media bidrar till en normalisering av pornografi vilket även stärks av teorin. Flera av respondenterna uttryckte en negativ inställning till pornografi och lyfte vilka effekter pornografin kan ha, exempelvis att pornografin blir ungas sexualundervisning på grund av bristen av detta ämne i skolan idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)