Införande av egenmonitorering ur ett komplexitetsperspektiv : Ett förbättringsarbete för trygg och säker vård hemma för patienter med hjärtsvikt

Detta är en Master-uppsats från Jönköping University/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

Sammanfattning: Patienter med kronisk hjärtsvikt står för hälften av alla internmedicinska slutenvårdstillfällen på Södertälje sjukhus. Då ett av symtomen är andnöd söker patienterna ofta vården i ett akut skede med oro och ångest. Genom att ge förutsättningar för patienter att lära känna, och vara delaktiga i vården av, sin hjärtsvikt, kan försämring förebyggas vilket minskar behovet av att söka vård akut. Dessa förutsättningar kan skapas med hjälp av teknik där patienter själva mäter blodtryck, vikt etc. och sätta dessa mätresultat i relation till sina levnadsvanor. Egenmonitorering förväntas minska behovet av inneliggande sjukhusvård, minska fysiska vårdbesök, förbättra hälsoutfall och ge ökad trygghet för personer med hjärtsvikt och deras närstående. För att ytterligare stärka patientens egenvård, genom support, finns personal på mottagningen som kan se patientens mätvärden via en teknisk plattform där kommunikationen också sker. Det övergripande syftet med aktuellt förbättringsarbete var att testa ny teknik och nya arbetssätt för patienter med hjärtsvikt och samla insikter samt erfarenheter inför ett eventuellt breddinförande. Målet var att 10 patienter med hjärtsvikt före 2021-03-31 hade medverkat i pilottest av egenmonitorering. Examensarbetet syftar till att med stöd av ett teoretiskt ramverk klarlägga vilka förhållanden som påverkar övergången från traditionell slutenvård till egenmonitorering för personer med hjärtsvikt. Förbättringsarbetet resulterade i att åtta patienter från två olika verksamhetsområden inkluderades. Studien visade bland annat att innan en organisation ska införa egenmonitorering bör hänsyn tas till komplexiteten i hälso- och sjukvården. Goda infrastrukturer för IT är avgörande och tekniken behöver bli mer flexibel för att patienter som inte har svenska som språk ska kunna få ta del av egenmonitorering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)