HUR HAR PRAKTISKA OCH TEORETISKA ASPEKTERNA AV ÄMNET SLÖJD SKRIVITS FRAM VID INFÖRANDET I UNDERVISNINGSPLANER OCH LÄROPLANER

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur slöjdämnet har skrivits fram i läroplaner och förarbeten med avseende på praktiskt- och teoretiskt ämnesinnehållTeori:Läroplansteoretisk forskning med betoning på språkets performativa funktion i läroplanstexter.Metod:Diskursanalys, inspirerad av kritisk diskursanalys med tonvikt på diskursiv och social praktikResultat:Resultatet visar att de förändringar som förekommit när det gäller praktiska- och teoretiska aspekter av slöjdämnet går att förstå som en följd av samhällsutvecklingen när det gäller synen på teoretiska och praktiska kunskaper och en förskjutning mot estetiska aspekter och större tonvikt på teoretiskt innehåll i slöjdämnets undervisning. Det går också att utlösa en förändring i slöjdens roll i skolan från fostrande till större betoning på personlighetsutvecklande. De praktiska och teoretiska aspekterna har diskuterats, ofta som integrerade eller komplementära, men först på senare tid som problematiska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)