Sveriges Vapenexport

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Vi undersöker i vår uppsats hur riksdagspolitiker rättfärdigar svensk vapenexport till länder i krig och länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna och hur man följer de riktlinjer som Sverige och EU har satt upp för reglering av vapenexport. Vi kommer att redogöra för dessa riktlinjer och utföra en argumentationsanalys på de uttalanden vi finner av politiker. Av detta kommer vi att utföra en argumentationsanalys med pro et contra- metoden där vi har utgått från två teser. Analysen kommer att finnas med som bilaga sist i vår uppsats. Som teori kommer vi att applicera realismen och säkerhetsdilemmat. Genom att applicera dessa teorier har vi kommit fram till att det finns tendenser av realism i politikers retorik om Sveriges vapenexport som är intressant att lyfta fram. Våra slutsatser är att Sveriges agerande har minst lika många paralleller till realismen som riksdagspartiernas retorik har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)