Den genuine konvertiten - En sociologisk analys kring identitet och social ordning vid utredning av religiös övertygelse som asylskäl

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Religionsfriheten är central i de mänskliga rättigheterna och inbegriper rätten att konvertera, det vill säga byta religion. Denna frihet är dock inte självklar överallt utan en person kan behöva söka internationellt skydd, asyl, om denne riskerar förföljelse, omänsklig behandling eller dödsstraff på grund av sin religiösa övertygelse i sitt ursprungsland. Vid asylutredning i Sverige där konversion åberopas som asylskäl, utreds och bedöms den asylsökande utifrån trovärdighet samt om den religiösa övertygelsen bedöms som genuin eller inte. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur begreppen genuinitet och trovärdighet kan förstås i relation till identitet och religion som asylskäl, samt hur dessa termer används i en juridisk kontext för att kategorisera asylsökande. Två kvalitativa intervjuer har utförts med representanter från Migrationsverket och dokument i form av rättsfall samt Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden har analyserats. Sociologiska teorier kring identitet och social ordning har använts vid analys och studien bekräftar tidigare forskning som visar på utmaningar kring bedömning av religiös övertygelse som genuin då riktlinjer för trovärdighets- och genuinitetsprövning är bristfälliga. Studien visar även hur dokumenten samt informanterna genom fokus på objektivitet legitimerar beslutsfattande och gränsdragande, vilket kan tolkas som försök till att skapa och upprätthålla social ordning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)