Ny typ av tailcutter : Framtagning av ett nytt koncept med fokus på enkelhet, kostnad och kvalitet

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Sammanfattning:

Denna rapport är en del av examination till Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik på Karlstads universitet. Examensarbetet gick ut på att ta fram ett nytt koncept för en tailcutter åt Valmet AB Karlstad som är en viktig del i en mjukpappersmaskin vid upp- och omstart av maskinen. Men det skall även ge studenten färdigheter som kommer till nytta i det senare arbetslivet. Till kraven som ställdes på det nya konceptet hörde att den skulle vara billigare än dagens konstruktion, gräns för maximal nedböjning på 5 mm, att konstruktionen skulle vara enkel och pålitligt samt att den skulle vara utformad så att den skulle passa in i små utrymmen och olika montageplatser. Det gjorde arbetet mångsidigt och intressant. Beräkningar på hållfasthet gjordes för att säkerställa att den maximala nedböjningen inte överskreds och inga egenfrekvenser som är kritiska uppstår, samtidigt applicerades hela produktutvecklingsprocessen vilket bidrog till kvalitetssäkring under hela arbetets gång. Efter ett tidskrävande konceptval med hjälp av beslutsmatriser och plus- minuslistor togs det fram ett förslag på hur lösningen kunde se ut. Resultatet är ett kolfiberrör med kringkonstruktioner som är av plast (PTFE) i största del, förflyttningen möjliggörs av en standard linjärenhet som drivs med rem av en servomotor för att kunna positionsbestämma dysa via pulsräkning. Den valda plasten är resistent mot de flesta kemikalier som kan tänkas finnas i pappersmaskinmiljö. En spiralslang (tryckluftsslang) matar vattnet till dysan och tack vare att slangen fungerar som en fjäder så följer den dysan när denna traverserar. Tillverkningskostnaden för det nya konceptet uppskattas till ca 110000 kr. detta är en minskning med 42 procent jämfört med dagens konstruktion. Lösningsförslaget är optimerat för DFM/DFA och är servicevänlig. Då arbetet var omfattande kunde inga specificeringar göras och en del av konstruktionen hanns inte med, där finns det goda möjligheter för vidare arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)