Hur intern kommunikation skapar en lyckad organisationsförändring

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Linnea Lindström; Josefin Fagerlund; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I och med ständigt föränderliga omvärldsförhållanden till följd av globalisering och teknologisk utveckling, måste organisationer allt oftare anpassa verksamheten efter skiftningar i omgivningen. En typ av verksamheter som är exponerad för hård konkurrens och en ständig föränderlig marknad är dagligvaruhandeln. Således är dagligvaruhandeln en bransch där verksamheterna måste hanterar risker och möjligheter i samband med det föränderliga samhället. Trots att förändringar är vitala för organisationers fortsatta konkurrenskraft och överlevnad, så visar tidigare forskning att de flesta verksamheter som genomför förändringsinitiativ misslyckas. Den mänskliga faktorn beskrivs vara orsaken till misslyckande och svårigheter vid implementering av förändringar. Tidigare forskning beskriver kommunikationsproblem som en betydande faktor till varför många organisationer misslyckas. Vid implementering av förändringar är därför väl fungerande intern kommunikation centralt för att lyckas med förändringen. Trots betydelsen av intern kommunikation vid förändringsinitiativ så saknar tidigare forskning konkreta råd och metoder. Det saknas även svensk forskning inom området. För att bidra med ytterligare kunskap och djupare förståelse för den interna kommunikationen vid en organisationsförändring, har vi genomfört en kvalitativ studie i en dagligvaruhandel som är verksamma i en svensk kontext.Syftet med studien är att undersöka betydelsen av intern kommunikation under förändring utifrån ett medarbetarperspektiv för att få fram vilka faktorer som är väsentliga för en lyckad organisationsförändring För att lyckas med detta har vi valt att genom sex semistrukturerade intervjuer för att besvara frågan:Hur skapar intern kommunikation en lyckad organisationsförändring?Studien visar att det finns många faktorer inom intern kommunikation som är av betydelse för att en organisation ska lyckas med en förändring. I studien framkom att ledningen måste skapa en plan med en tydlig vision och använda allvarlig kommunikationen när de förklara syftet med förändringen. Studien visar också att det är väsentligt att använda ett flertal kommunikationskanaler för att kunna nå ut med relevant information till samtliga medarbetare. Den kanalen som är av största betydelse är face-to-face möten. Det är även viktigt dessa face-to-face möten sker löpande för att uppdatera personalen kring hur förändringen går, kommunicerar delmål och uppmärksamma framgång. Möjligheten för medarbetare att ge feedback och få respons på den är också en viktig del för att lyckas med en organisationsförändring. Feedback ska uppmuntras på möten men det också finnas möjlighet till att ge feedback online i anonyma forum.Intern kommunikation är även viktigt för att lyckas minimera förändringsmotstånd hos medarbetarna. För att minska motståndet hos medarbetare bör ledningen upprepa anledningarna till förändringen genom allvarlig kommunikation. De bör även förklara det positiva med förändringen samt uppmärksamma vilka uppoffringar de gjort

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)