Att välja rätt API-teknologi för att utveckla en webbtjänst anpassad till en finansiell miljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Christopher Jubell; [2016]

Nyckelord: Webbtjänster; SOAP; REST; API-teknologier; ASP.NET;

Sammanfattning: Denna studie jämför Api-teknologierna WCF, ASMX web services och ASP.NET Web API som kan användas för att bygga tjänsteorienterade arkitekturer med användning av webbtjänster. För att hantera interaktionen för maskiner över ett nätverk och skicka data används SOAP/Rest. Frågan är vilken teknologi som är snabbast? Samma typ av applikation byggdes tillsammans med en applikation som kan använda tjänsterna hos webbtjänsten, svarstider beräknas från det att data efterfrågas från klient till webbtjänst och sedan tillbaka till klient. Totalt så testades varje teknologie på skickande av data från dess webbtjänst 100 gånger, där databasraderna var 10, 100 och 1000 stycken.  Enligt analysen som utfördes på den data som tagits fram genom experimentet går det att konstatera att REST är snabbare än SOAP-protokollet och att ASP.NET Web API bör väljas för att få de snabbaste svarstiderna vid utveckling av en webbtjänst inom ASP.NET, detta resultat stödjer även hypotesen som tagits fram före den påbörjade studien. Som ett framtida arbete skulle det vara bra att göra tester där en internetanslutning är till hands och inte bara lokalt nätverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)