Välfärdsaspekter hos inne- och utekatter

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Katter hålls som husdjur i många länder i världen och har mycket olika levnadsvillkor. Denna rapports syfte är att undersöka vilka för- och nackdelar olika hållningssätt har. De vanligaste sätten att ha sin katt i Sverige är som innekatt utan tillgång till utevistelse eller som utekatt vilket oftast innebär att katten är delvis inne och delvis ute. Frågeställningarna är: vilken boendesituation är att föredra ur kattens synvinkel? Vilka välfärdsproblem kan uppstå om katten bara är inne? Vilka välfärdsproblem kan uppstå om katten får gå ut? De specifika aspekterna som undersöktes var naturligt beteende (jakt), hälsa, utrymme, flerkatts-hushåll, miljöberikning och problembeteenden. Jaktbeteende är ett av kattens grundläggande beteenden och utförs även om katten får mat på annat sätt. Innekatter får använda leksaker för att få utlopp för jaktbeteendet medan utekatter kan jaga bytesdjur. En utekatt är utsatt för en större smittorisk eftersom den träffar andra katter och den kan även bli smittade av bytesdjur. En utekatt kan drabbas av ogynnsamma väderförhållanden som en innekatt slipper. Det finns också en stor risk för olyckor, som t.ex. bilolyckor, för en utekatt. Innekatter bor på ett begränsat utrymme medan utekatter ofta har stora områden ute att röra sig på. Katter som har större utrymme är mer aktiva än katter som bor på liten yta och därför kan inaktivitet vara ett problem för innekatter som kan leda till t.ex. övervikt. Att ha flera katter tillsammans kan vara ett stressmoment om de inte fungerar bra ihop. Katterna behöver ofta någonstans att gå undan och det måste finnas tillräckligt med resurser, som mat och vatten, så att det inte blir bråk. Om detta är uppfyllt så kan katter som bor tillsammans ha glädje av varandra då de kan utföra sociala beteenden och de leker mer, både med varandra och själva. Miljöberikning är ett bra sätt att stimulera en katt som inte aktiveras på ett naturligt sätt. Det kan även vara nödvändigt för utekatter om utemiljön inte stimulerar katten tillräckligt eller om den inte får eller vill vara ute tillräckligt länge. Problembeteenden kan uppstå hos katter och det är då viktigt att utvärdera kattens boendesituation så att man kan upptäcka eventuella orsaker till dessa problem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)