Från vision till verklighet : En jämförelse mellan vision och faktisk bebyggelse med avseende på grönstruktur i Norra Djurgårdsstaden

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Sammanfattning: Syftet med arbetet är att med hjälp av en litteraturstudie och en egen framtagen modell för bildanalys undersöka grönstruktur i visionsbilder som används i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och dess återspeglingen i verkligheten. Modellen för bildanalysen är baserad på Boverkets tankemodell för bostadsnära natur samt värdering genom ekosystemtjänster och denna tillämpas sedan på ett antal platser i Norra Djurgårdsstaden. Resultatet visar på att implementeringen av grönstruktur sker i mindre utsträckning i verkligheten än i visionsbilder. Trenden ter sig därför vara att grönstruktur bortprioriteras någonstans i processen, även om det finns ett antal undantag. Vidare förs en diskussion kring avvikelserna och deras betydelse för en hållbar stadsplanering med hjälp av intervjuer med två landskapsarkitekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)