Lånecykelsystemet Styr & Ställ - En fallstudie om dess roll i att främja den lokala delningsekonomin i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemformuleringDelningsekonomi är ett koncept som vuxit fram de senaste åren och som fått genomslagskraftvärlden över. Begreppet är svårdefinierat men grundidén är delande framför ägande ochsåledes öka resurseffektivitet, minska klimatpåverkan samt bidra till att skapa sociala bandmellan användare. Begreppets positiva associationer har lett till att fler vill tillskriva sinainitiativ som delningsekonomi vilket har resulterat i en urvattning och en frikoppling avbegreppet och dess grundidéer. Stadens lånecykelsystem Styr & Ställ beskrivs av kommunensom ett delningsinitiativ som kan främja framväxten av delningsekonomi i staden. Systemetmarknadsförs dock inte som delningsekonomi och har i dagsläget en relativt lågnyttjandegrad, vilket kan ifrågasätta initiativets förmåga att bidra till delningsekonomin istaden.SyfteSyftet med denna uppsats är att identifiera olika definitioner av delningsekonomi ochundersöka hur dessa skiljer sig åt. Syftet är också att utreda Styr & Ställs eventuellakopplingar till delningsekonomin i Göteborgs och hur systemet bidrar till den.MetodUppsatsen är skriven med en kvalitativ metod och en abduktiv ansats. En fallstudie hartillämpats på lånecykelsystemet Styr & Ställ i Göteborg. Primärdata har samlats in via sjuintervjuer med personer som arbetar med delningsekonomi, Styr & Ställ, Göteborgs Stad ochhållbar mobilitet. Sekundärdata har samlats in via en litteraturstudie.Resultat och slutsatsResultatet visar att det finns olika definitioner av begreppet delningsekonomi i de berördaorganisationerna. Vissa av definitionerna kan mer liknas till andra närliggande begrepp ändelningsekonomi. Styr & Ställ anses ha en potential till att bidra till delningsekonomin iGöteborgs Stad. Genom att marknadsföra Styr & Ställ som ett delningsinitiativ så drasslutsatsen att dess bidrag kan bli ännu större.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)