Finns det rum för lek? Psykoterapeuter om den psykodynamiska ramen i psykiatrins (meta)ram

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien utforskade frågeställningen: Vad sker i mötet mellan den psykodynamiska ramen och psykiatrins metaram såsom psykoterapeuter upplever det? Syftet var att bidra till forskningsfältet och använda slutsatser för att utveckla den egna kliniska praxisen. Studien realiserades som en aktionsforskningsstrategi. Det empiriska materialet bestod av sex psykoanalytiskt orienterade, kvalitativa forskningsintervjuer med utbildade psykodynamiska psykoterapeuter. Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och analyserades hermeneutiskt. I kunskapsprocessen tillämpades terapeutisk utforskningsmetod och den erhållna förståelsen beskrevs som mellanområdeskunskap. Sju teman framträdde: “mammans hjärtslag”, “en farlig spänning”, “patienten skadas, terapeuten sörjer”, “kunskapsförakt”, “ensamhet och isolering”, “ett tomt snigelskal” och “hoppfullhet”. Resultatet visade att deltagarna upplever ramen som central för arbetet. Intrång beskrevs som katastrofala både för patienten och den psykoterapeutiska funktionen. Erfarenheter av mötet mellan den psykodynamiska ramen och psykiatrins metaram uppfattades av deltagarna generellt som problematisk, men varierande över tid och mellan olika sammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)