TVÅ OLIKA NYCKLAR HEM en kvalitativ studie om unga vuxnas berättelser om växelvis boende

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Precis som samhället utvecklas, måste även familjekonstellationerna följa samma utveckling.Kvinnor och män kan ha 'före detta partner' och 'expartner', men det finns inget barn som kanvara ett 'före detta barn'. Ett barn är ett livslångt åtagande, och därför är det viktigt att integlömma bort barnet när föräldrarna separerar.Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur unga vuxna talar om växelvis boende, samthur informanterna tycker att deras familjer fungerar/fungerade när den unga vuxna boddeväxelvis. Vi utförde sex kvalitativa intervjuer med ungdomar och unga vuxna, i åldrarnamellan 16-30 år. Vi analyserade intervjuerna med ett systemteoretisk synsätt, och förklarar hurolika system är uppbyggda med subsystem, och mellan dessa system finns gränser som är avbetydande för hur dessa system kan kommunicera med varandra och med omvärlden. Någraav våra informanter har styvföräldrar, styvsyskon och/eller halvsyskon. Det kan dels varajobbigt när familjesystemet upphör, men också minst lika påfrestande när nya familjesystembyggs upp.Vi vill med denna uppsats belysa föräldrars separation ur ett barns perspektiv. Hur vi tror dethar påverkat individens syn på familj? Hur har nya familjemedlemmar mottagits? Hurförändrades relationen och kommunikationen till sin förälder, då barnet bodde växelvis? Fickbarnet vara delaktig i beslutet om var hon eller han skulle bo efter separationen? Vad harföräldrarna för ansvar gentemot sina barn, när det gäller samarbete och kommunikation medden andra föräldern?Vi har fått höra att en del föräldrar känner sig som misslyckade föräldrar, efter det att de harvalt att gå skilda vägar. Men resultatet i vår studie visar att ett växelvis boende kan ge barnetmånga fördelar i livet. Men det kräver samarbetsförmåga av båda föräldrarna för att det skabli bra för barnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)