Helt ärligt berikar vi ert språk. En studie om ungdomars uppfattning om multietniskt ungdomsspråk och förekomsten av dess språkdrag hos unga vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vilken syn ungdomar har på förortssvenska samt att se om språkdragen av denna varietet finns kvar hos talare av varieteten när de nått en vuxen ålder. Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen utgörs av en enkätundersökning med 35 deltagare och resultaten därifrån presenteras i en tabell. Den kvalitativa delen består dels av öppna frågor i enkäten men framförallt av 7 intervjuer. Den kvalitativa analysen är inspirerad av innehållsanalysmetoden och svaren har kategoriserats i grupper med liknande uppfattningar. Enligt undersökningen varierar ungdomars syn på förortssvenska beroende på om informanterna själva talar varieteten eller inte. Talarna av varieteten har genomgående en mer positiv syn på förortssvenska och ser många fördelar med att tala förortssvenska. Resultaten av intervjuerna visar att förortssvenska används som samtalsstil även när talarna nått en vuxen ålder men då oftast i mindre utsträckning än när de var ungdomar och med ett tydligare syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)