Helt ärligt berikar vi ert språk. En studie om ungdomars uppfattning om multietniskt ungdomsspråk och förekomsten av dess språkdrag hos unga vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka vilken syn ungdomar har på förortssvenska samtatt se om språkdragen av denna varietet finns kvar hos talare av varieteten när denått en vuxen ålder. Studien har både en kvantitativ och en kvalitativ del. Denkvantitativa delen utgörs av en enkätundersökning med 35 deltagare och resultatendärifrån presenteras i en tabell. Den kvalitativa delen består dels av öppna frågor ienkäten men framförallt av 7 intervjuer. Den kvalitativa analysen är inspirerad avinnehållsanalysmetoden och svaren har kategoriserats i grupper med liknandeuppfattningar.Enligt undersökningen varierar ungdomars syn på förortssvenska beroende på ominformanterna själva talar varieteten eller inte. Talarna av varieteten hargenomgående en mer positiv syn på förortssvenska och ser många fördelar med atttala förortssvenska. Resultaten av intervjuerna visar att förortssvenska används somsamtalsstil även när talarna nått en vuxen ålder men då oftast i mindre utsträckningän när de var ungdomar och med ett tydligare syfte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)