Kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta och deras upplevelser av hur den påverkar deras identitet : en kvalitativ studie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Långvarig muskuloskeletal smärta är ett stort folkhälsoproblem. Förutom att smärtan ofta leder till en funktionsnedsättning kan den även ha en negativ inverkan på en persons liv på flera olika sätt. Frågan om hur kvinnor med långvarig muskeloskeletal smärta upplever att den påverkar deras identitet, är i fokus i denna undersökning. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor med långvarig muskuloskeletal smärta upplever att den påverkar deras identitet. Metod: Detta är en intervjustudie med kvalitativ induktiv ansats. Tio kvinnliga deltagare intervjuades med en semistrukturell intervjuguide. En tematisk semantisk analys gjordes för att komma fram till resultaten. Resultat: Analysen resulterade i två huvudteman och 11 subteman: Huvudtema 1 "Hämmad från att vara den person man vill vara", och huvudtema 2 "Hanteringsstrategier för att bibehålla sin identitet och leva med sin smärta". Slutsats: Resultatet visade att kvinnorna i denna studie upplevde att smärtan hade en negativ inverkan på deras identitet, genom att hämma dem från att vara den person de ville vara. Det visade sig att kvinnornas identitet verkade vara starkt kopplad till deras fysiska funktion och möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)