Taluppfattning - en rutin i det dagliga arbetet? En enkät och observationsundersökning om hur förskollärare kan arbeta med barns taluppfattning och vad de har för syn på sitt arbete

Detta är en C-uppsats från

Författare: Annica Johansson; Frida Mellegård; [2009]

Nyckelord: taluppfattning; f;

Sammanfattning: SyfteSyftet med vårt examensarbete är att undersöka hur förskollärare kan arbeta med barns taluppfattning i detdagliga arbetet och vad de har för syn på sitt arbete.Några frågeställningar som vi vill belysa är:•Hur arbetar förskollärare med att utveckla barns förståelse för taluppfattning?•Varför är det viktigt att arbeta med barns taluppfattning utifrån förskollärares egna utsagor?•Hur dokumenteras matematikarbetet med taluppfattning som barnen gör i förskolan?Metod och materialVi har gjort en kvalitativ studie som innehåller en enkätundersökning samt en observation för att få svar på vårafrågor. Vi lämnade ut 8 enkäter till nio olika avdelningar på förskolor och fick tillbaka 1 stycken enkäter. Påen av dessa förskolor utförde vi även en observation.ResultatResultatet vi kom fram till var att många förskollärare arbetar med barns taluppfattning i vardagen och attmycket sker via rutiner. I studien framkommer att förskollärare arbetar med barns taluppfattning då de benämnermatematiska begrepp, genom att de räknar antal högt med barnen samt ställer frågor om taluppfattning. Deknyter även samman taluppfattningen med leken. Många förskollärare ser stora möjligheter för barnen att arbetamed taluppfattning. Något som förvånade oss i studien var att bara ett fåtal av förskollärarna beskrivermöjligheterna som finns för barnen att arbeta med taluppfattning. Exempelvis uppgav de att det ärskolförberedande. Det framkommer att förskollärarna dokumenterar barnens arbete med hjälp av digitalkameraoch samlar dokumenten i barnens portfolio.Betydelse för läraryrketVi anser det viktigt som förskollärare att reflektera över sitt arbete genom att man har ett syfte med innehållet iverksamheten. Vi är idag medvetna om att barn lär på olika sätt och därför är det betydelsefullt att variera sittarbetssätt för att kunna möta alla barnen där de befinner sig i sin utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)