Anställdas reaktioner till Rökfri arbetstid i Motala kommun : En kvantitativ studie om införandet av rökfri arbetstid

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

Sammanfattning:

 

Bakgrund:

Policybeslutet att införa Rökfri arbetstid i Motala kommun är ett led i kommunernas och de fackliga organisationernas strävan att skapa en hälsofrämjande miljö. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. I Motala kommun trädde detta beslut i kraft 2007-07-01 och mottogs med olika åsikter bland de kommunanställda. Tidigare forskning har visat samband med engagemang och delaktighet i beslut med empowerment hos de anställda. Syfte: Studiens syfte är att undersöka anställdas reaktioner till Rökfri arbetstid i Motala kommun. Metod: En kvantitativ undersökning i form av fler alternativa och öppna frågor i en enkät som delades ut bland rökande personal på olika enheter i Motala kommun. Även Motala kommuns intranät Kanalen användes, där information om enkäten lades ut och de som ville kunde ta del av den. Resultat: Rökfri arbetstid ger resultat i positiv bemärkelse, de anställda som rökte röker i dag 30 % mindre på arbetstid samt 16 % har slutat. För de som var positivt inställda av deltagarna när beslutet togs visar även en minskning i sitt rökande på fritiden. Då beslutet togs 2007-07-01 var 54 % negativa till detta, i dag är siffran på 32,5 %. Resultatet visar också en stor irritation över att; deltagarna inte fått varit med och tyckt till om Rökfri arbetstid, informationen till de anställda har inte varit bra, cheferna ger inga direktiv och verkar inte veta vilka regler som gäller. I dag följs reglerna olika på olika arbetsplatser. Fortfarande finns det många av studiens deltagare som röker på arbetstid även om de har minskat sin konsumtion. Deltagarna själva vill ha klara regler för vad som gäller när någon trotsar rökförbudet. Diskussion: Mer information, mer empowerment till de anställda i Motala kommun hade gett mer positiva resultat än vi ser idag Låt de rökande få vara med och diskutera fram hur regler ska följas på arbetsplatserna samt vilket stöd de förväntar sig få från kommunen. De anställda måste också ta på sig ansvaret att leta efter information.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)