Idrott och integration : En studie om flickors integration genom basketen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Hanna Svensson; [2004]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Idrotten och basketen kan vara en arena för integration då den svenska organiserade idrotten erbjuder en mötesplats där individer med skilda bakgrunder och erfarenheter kan träffas och interagerar. Då idrotten ses som en del av samhället kan deltagande i en idrott vara en väg till en välfungerande integrationsprocess för de aktiva ungdomarna. I denna explorativa uppsats belyses idrottens och basketens möjlighet att vara en integrationsarena. Uppsatsen har för syfte att genom intervjuer och observationer med flickor i klubben X beskriva hur basketen kan vara ett verktyg för integration. Uppsatsen har även för syfte att besvara frågeställningens följande tre delfrågor: Kan basket vara ett verktyg för integration? Fungerar basketen i klubben X som en integrationsarena för de unga flickor som deltar? Hur är basket i klubben X integrerande? Ytterliggare syfte med uppsatsen är att klargöra för gruppdynamiken som enligt Norbert Elias och Eric Dunning uppstår i idrottsgrupper, på grund av lagsportens inbyggda polariseringar, samt testa dess applicerbarhet på verklighetens basketarena. Utgångspunkterna för uppsatsen utgår framför allt från svensk idrottsforskning om idrott och integration samt från Elias och Dunnings analys av sportgruppers dynamik. Uppsatsen kommer fram till att idrotten och basketen kan vara en integrationsarena för de idrottande ungdomarna, då det på basketarenan som studerats finns en förståelse, acceptans och ömsesidiga respekt för varandras olika etnicitet, kultur och bakgrund. Studien kommer fram till att klubben X är en integrationsarena och agerar som ett verktyg för integration för de aktiva flickorna. Nyckelord: Idrott, Basket, Sportgruppers polariteter, Socialisation, Integration, Norbert Elias, Eric Dunning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)