Ömsesidig socialisation? : En studie av organisationsocialisation på en ny verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Kunskaper inom området organisationssocialisation bygger mestadels på studier genomförda i relativt stabila organisationsmiljöer. Med utgångspunkt i att dagens arbetsliv snarare karaktäriseras av förändring och utveckling ser vi dock ett behov av kompletterande studier. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur vår studie riktade sig därför till att undersöka hur socialisationen av nyanställda ser ut i nyskapade verksamheter med avsikt att utveckla kunskap om hur nyanställda på en sådan verksamhet utvecklas i sina roller till att bli fullvärdiga medlemmar. Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom en verksamhet vilken betraktas som nystartad. Med utgångspunkt i ett teoretiskt perspektiv om osäkerhetsreducering framkommer tre centrala fynd. I studien framgår det att de nyanställda funnit väldigt starka band och sociala relationer till varandra, av den anledningen att det saknats annan tidigare anställd personal och samtliga nyanställda såg sig själva kliva in i organisationen som en gemenskap. Organisationskulturens ostadiga karaktär var något som bidrog till ett proaktivt beteende hos noviserna där de i den nya verksamheten, tillsammans med andra nya anställda, i högre grad fick driva sin egen socialisering med stöd och bekräftelse av varandra i hanteringen av osäkerheter som präglat både deras och verksamhetens första tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)