Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: SAMMANFATTNING  Titel: Ambulanssjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i en prehospital miljö Fakultet: Hälsa, natur – och teknikvetenskap  Kurs: Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård- 15 hp  Författare: Marie Andersson & Tine Svingen Erdegard  Handledare: Anders Sidenblad  Examinerande lärare: Ingrid From  Examinator: Carina Bååth  Sidor: 34 Datum för examination: 2020-03-27  Nyckelord: Ambulans, specialistsjuksköterska, upplevelse, vård av barn, prehospital.  Syfte: Syftet var att belysa ambulanssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i en prehospital miljö. Bakgrund: Ambulanssjuksköterskor upplever ofta en stress och känner osäkerhet i samband med ambulansuppdrag som involverar barn. Barn och vuxna skiljer sig åt vilket innebär att ambulanssjuksköterskan måste ha god kunskap om hur barn ter sig, hur de ska kunna närma sig dem och hur de ska kunna vårda dem på bästa sätt. Barn har även ofta anhöriga som kan påverka situationen och det faktum att ambulansuppdrag som involverar barn är så pass sällan förekommande ger ofta ambulanssjuksköterskan en brist på viktig erfarenhet. Metod: Studien genomfördes som en empirisk intervjustudie med kvalitativt design, där metoden Critical Incident Technique (CIT) användes. Studien genomfördes på ambulansstationer i Sverige under hösten 2019. Tio specialistutbildade ambulanssjuksköterskor deltog i studien. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera resultatet från intervjuerna. Resultat: Innehållsanalysen av resultatet resulterade i nio huvudkategorier; Minoritet av ambulansuppdrag involverar barn, Information inför ambulansuppdrag, Viktigt med kollegialt stöd i en svår situation, Närstående påverkar situationen, Vinna barns förtroende är avgörande, Egen erfarenhet lugnar och skapar trygghet, Egna barn som närstående uppkallar känslor, Upplevelser som lämnar intryck och Möten med olika kulturer och språk. Några av huvudkategorierna bestod av ett antal underkategorier. Konklusion: Ambulanssjuksköterskor upplever det komplext och stressfullt att vårda barn i en prehospital miljö. Främsta anledningen till detta är brist på förberedande kunskap och brist på erfarenhet att vårda just barn. Det finns ett behov av fortsatt forskning och utbildning inom detta område för att ambulanssjuksköterskan ska erhålla de kunskaper och träning som krävs för att undvika stress och osäkerhet. Det kommer i sin tur leda till ökad patientsäkerhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)