Utformning av ett seniorboende i byn Kalvsvik

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Studien presenterar ett förslag på hur ett alternativt seniorboende som riktar sig till personer över 55 i Kalvsvik kan utformas. Studien är inriktad på hur den yttre miljön och exteriören kan utformas på ett lämpligt sätt. Eftersom det råder en bostadsbrist i byn resulterar det i att äldre personer med gårdar i byn endast har möjligheten att flytta in till Växjö när de inte längre har energi att ta hand om sina gårdar. Ett önskemål från byborna har varit att ta fram funktionella lägenheter till äldre personer och med gemensamma utrymmen för att skapa en samhörighet.  Studien baseras på intervjuer med representanter från invånare i Kalvsvik, arkitekter och en landsbygdsutvecklare från Växjö kommun. En komparativ studie har genomförts där fem olika seniorboenden har studerats. Det slutgiltiga resultatet av studien redovisar ett seniorboende som består av två våningar med faluröd träfasad som innehar 16 lägenheter. Det finns även en yttre miljö med stora gemensamhetsytor som är tillgänglighetsanpassade.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)