Meänkieli Från ”mossigt” till ”coolt”: En antropologisk studie om identitet och kulturarv i Tornedalen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker med hjälp av kvalitativa metoder meänkielis ställning bland unga vuxna i Tornedalen idag. Utgångspunkten är att det finns indikationer på att intresset för språket börjar öka hos den unga generationen till följd av olika språkrevitaliseringsprojekt. Genom att undersöka meänkieli utifrån en kulturarvsteori fångar den här studien upp nya sätt att se på språket som identitetsmarkör. Med ett teoretiskt ramverk berörande gränser visar uppsatsen hur grupptillhörigheter samt föreställningar mellan ”då” och ”nu” ständigt omförhandlas för att uppfylla nya syften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)