Hur mår en individ som är medberoende till en anhörig med alkoholmissbruk? Vilken hjälp finns i samhället för dem? : En strukturerad litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Alkoholberoende är ett missbruk som klassas som sjukdom av WHO och innebär psykiskt lidande för den drabbade och dennes anhöriga. Att vara närbesläktad med en alkoholberoende klassas som medberoende och det betyder inte att de dricker alkohol eller missbrukar själva men risken att drabbas finns om det nedärvda beteendet finns hos barnen. Fjorton procent av Sveriges befolkning räknas med att vara anhörig till en person som dricker för mycket. Alkoholnäringen i Sverige drar in 10 miljarder i vinst varje år men baksidan kostar mer, brottsbekämpningen, vården och produktionsbortfall kostar 103 miljarder svenska kronor om året. Syfte: Hur alkoholmissbruk påverkar den psykiska hälsan hos anhöriga/medberoende och vilka rättigheter och hjälp de har från samhället. Metod: Studien bygger på en litteraturstudie som analyserats med en tematisk analys där vetenskapliga artiklar granskats, identifieras och beskriver det insamlade datamaterialet för att få svar på syftet. Databasen som användes var Pubmed från Högskolan i Skövdes webbplats. Resultat: Resultaten visades i tre huvudkategorier; psykologiska aspekter, medberoende och hjälp i samhället. Fem teman togs ut; beteendeförändringar och copingstrategier, personlighetsdrag och känslor, psykiskt välbefinnande, familjesituation och relationer samt socialt- och externt stöd. Slutsats: Resultatet visar att många medberoende i nära relation till en alkoholmissbrukare lider av psykisk ohälsa och att det leder till stora hälsorisker i samband med levnadsvanorna. Det finns hjälp att få då både psykisk ohälsa samt alkoholmissbruk är två stora samhällsproblem, men det är ett folkhälsoproblem som kräver ännu tydligare riktlinjer från primärvården i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)