"Allt jag ville var att tillhöra något" : En kvalitativ studie om vägen in och ut ur kriminalitet, tillhörighet och utanförskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Denna studie behandlar fenomenen kriminalitet och identitetsskapande. Den syftar till att skapa kunskap om vägen in i kriminalitet samt utträde ur en kriminell gemenskap. Studien koncentreras till att förstå hur sociala faktorer kan påverka processen med fokus på identitetsskapande. Hur ser förändringsprocessen ut för individer som tidigare befunnit sig i utanförskap till att tillhöra en socialt accepterad gemenskap? Studien genomfördes med en fenomenologisk ansats och resultatet baseras på den empiri vi erhöll genom sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har baserats på teman för att tillhandahålla samtalsstruktur och i ett led att besvara syftet. Urvalet är målstyrt och samtliga respondenter, utom en, är medlemmar i en ideell förening som arbetar stödjande för människor med en förflutet inom kriminalitet och missbruk. Resultatet visar att både in- och utträde ur en kriminell gemenskap är en komplex process och att omgivningen genomgående har en stor påverkan i processen och i möjliggörandet för en ny identitet. Sammanställningen av den insamlade empirin består av tre olika delar, vägen in i kriminalitet, livet som kriminell samt vägen ut ur kriminalitet och skapandet av en prosocial identitet. Resultatet analyseras genom meningskoncentrering och tematisk analys.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)