Är det värt att stanna? : En motivationsstudie om sjuksköterskor i offentlig sektors arbetssituation

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

Författare: Simon Rångeby; [2019]

Nyckelord: Motivation; Arbetstillfredsställelse;

Sammanfattning: Sverige är ett land som är i framkant med väldigt mycket. Allt ifrån den senaste innovativa tekniken, till trygga arbetsreformer som gör att vi kan slå oss på bröstet som ett land med rik och trygg välfärd. Allt är dock inte choklad och rosor. Sjukvården som är en väldigt viktig del i vår välfärd kantas av nyheter om en ohållbar arbetsmiljö, för höga krav och en lön som inte alls lever upp till det arbetet som sjuksköterskor i den offentliga sektorn utför dagligen. Min uppsats kommer handla mycket om sjuksköterskor i den offentliga sektorns arbetssituation och undersöka vad det är som gör att sjuksköterskor ändå stannar inom yrket som det har valt. Den kommer även att undersöka de brister som yrket kan tänka sig att ha och om dessa brister är i linje med vad media uttalar sig om ovan. Studien använder sig av en kvalitativ metod genom intervjuer för att undersöka vad verksamma sjuksköterskor inom offentlig sektor på avdelningar runt om i Sverige anser sig tycka om sin nuvarande arbetssituation. De kommer uttala sig om vad de tycker är viktigt för att de ska känna motivation och vad som är faktorer som får dem att tappa motivation till arbetet. Resultat kommer att visa att det är till viss del som media påstår i förhållande till arbetsmiljö och krav, men även andra faktorer visar sig ha stor betydelse för deras motivation. Faktorer som kollegor, ledarskap och samhällsansvar är något som studien lyfter som styrkor och direkt motivationshöjande för deltagarna i denna studie. Med bakgrund av ovan så blir en första slutsats att styrkorna för sjuksköterskor inom den offentliga sektorn är samhällsansvar, kollegor och ledarskap. En annan slutsats blir att bristerna landar i det som media rapporterar om - det vill säga, arbetsmiljö, bristande kontroll och höga krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)