Nordpuls - En pulserande ny stadsdel i norra Köpenhamn, med fokus på tre rekreativa mötesplatser i Inre Nordpuls

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Sammanfattning: I Maj 2008 utlyste Köpenhamns kommun i samarbetemed Akademisk arkitektförening en öppen,internationell idétävling om Nordhavn.För första gången i historien bor fler folk urbant än pålandsbygden. En av våra städers största utmaningarligger i att bevara och säkerställa den urbana rekreativamötesplatsen som skänker staden dess möten ochhar rekreationsvärde, utifrån ett social hållbarhetsperspektiv. Stadsplanerare och landskapsarkitekterhar ett samhällsansvar att se till att mötesplatsen hållstillgänglig och har kvaliteter ur vistelsesynpunkt.Detta examensarbete innehåller ett gestaltningsförslagtill tävlingen. Det innehåller även en diskussionomkring social hållbarhet och dagens rekreativamötesplatser i sin urbana kontext. Här reflekterar jagspecifikt över tre platser i Inre Nordhavn. Konceptetstyrker den befintliga kontrasten i puls, där ytterligheternautgörs av den industriella och den rekreativa.Konceptet som utvecklas för den nya stadsdelen användssom metod för att skapa en dynamiskt levandestad. Genom att dela in de tre huvudrekreativaplatserna i olika puls kommer dessa rikta sig till olikaanvändare beroende på intresse snarare än ålder.Mitt gestaltningsförslag tar till vara Nordhavns unikakaraktär och identitet genom att behålla kontrastenmellan den industriella och den rekreativa pulsen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)