Medievanor och skolprestationer ­ en undersökning av mediekonsumtionens effekter på gymnasieungdomars skolprestationer

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om gymnasieungdomars mediekonsumtion har någonpåverkan på deras skolprestationer. Frågeställningar: Påverkas gymnasieungdomars skolprestationernegativt av en hög mediekonsumtion? Påverkas skolprestationerna av mediekonsumtionens innehållsligakaraktär? Hur påverkas ett eventuellt samband av faktorer som kön och socioekonomisk status (SES)?Högkonsumtion av vilken typ av medium har mest inverkan på skolprestationer? Vi har i denna studievalt att utföra en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Totalt har 454 gymnasieelever i Göteborgsvarat på vår enkät som består av frågor angående deras mediekonsumtion, betyg ochbakgrundsförhållanden. Vår studie visar bl.a. att högkonsumenter av medier har lägre betyg änlågkonsumenter. Vid kontroll för kön kan vi se att betygsskillnaden mellan kvinnliga hög- respektivelågkonsumenter är större än den mellan manliga. Tjejerna verkar alltså vara de som missgynnas mest aven hög mediekonsumtion. När vi även kontrollerar för SES ser vi att det finns en betygsskillnad mellanhögkonsumenterna beroende på vilket resursområde de kommer från. Elever från lågresursområden somsamtidigt är högkonsumenter av medier har lägre betyg än de från högresursområden. Endast småskillnader kan utläsas i frågan om huruvida den innehållsliga karaktären påverkar betygen. Det mediumsom enligt vår empiri påverkar betygen mest negativt är video/DVD. De kunskaper vi fått genomundersökningen är avslutningsvis relevanta för vår kommande yrkesroll. Undersökningen har höjt vårmedvetenhet om relationen mellan gymnasieelevers medievanor och deras skolprestationer. Som lärare iett modernt samhälle med ett föränderligt medielandskap är det viktigt att ha kunskaper om och insikter ihur barn och ungas medievanor kan påverka deras skolprestationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)