Våld inom vården : Våld mot sjuksköterskor skapar lidande för patienten- en empirisk intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors uppfattningar om hur våld påverkar omvårdnaden inom akutsjukvården. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken intervjuer inom akutsjukvården i södra Sverige. Analysen utfördes med en systematisk textkondensation. I examensarbetet används Bubers relationsfilosofi som teori för att förstå och diskutera hur mötet påverkas av en undvikande sjuksköterska. Resultat: Omvårdnaden påverkas och en särbehandling av patienten skapas när sjuksköterskor upplever våld riktat mot sig. Kommunikationen och mötet med patienten blir lidande och sjuksköterskorna undviker att ge omvårdnad till patienten som en hantering av våldet. Patienten blir även utsatt för tvångsvård utan läkarintyg på grund av våldsamheten. Känslor som uppstår är framförallt rädsla för patienten och rädsla för att ha gjort någonting fel. Slutsats: Våldet skadar inte endast vårdpersonalen. Den våldsamma patienten riskerar att bli ignorerad och tvångsvårdad. Arbetet kan ge kunskap om hur våld uppstår, kan undvikas och avledas. Detta är även applicerbart på all vårdpersonal och inte endast sjuksköterskor. Ett undvikande beteende och fördröjd vård för patienten betyder inte minskad våldsamhet, istället kan det bidra till våldsamhet. Nyckelord: Kommunikation, lidande, tvångsvård, våld, våldsamma patienter, övergrepp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)