Nyckeltal och metoder för resurseffektiv produktion : Viktiga nyckeltal för att mäta produktivitet och metoder för att åtgärda brister inom produktion

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Mikael Fernandez; Jonathan Adut; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Dagens globalisering av svenska verksamheter bidrar till ett ökat behov av ett mer effektivt arbete. Inom tillverkningsindustrin bör företagen vara mer produktiva då kundbasen blir större och efterfrågan av produkter ökar. I takt med att ett företag växer så måste även uppföljning av arbetet bli bättre.

Syftet med denna studie är att undersöka vilka verktyg som används i svenska företag för att mäta produktivitet. Med verktyg menas nyckeltal och metoder som kan användas för att få en bättre uppföljning. Det sker genom att studera vetenskaplig litteratur kring ämnet och intervjuer med produktionsansvariga hos Atlas Copco och Mondelez. För att redovisa detta ges exempel på kopplingar mellan teori och det praktiska användandet av nyckeltal och åtgärdmetoder.

Slutsatserna av studien är: Vikten av att använda nyckeltal för att mäta produktivitet och metoder för att göra uppföljning av arbetet är mycket viktigt. Företagen arbetar intensivt med att utforma nycketal utefter produktionen lokalt, då deras innebörd kan skilja sig väsentligt mellan anläggningar på olika regioner. Metoder som används för att åtgärda brister måste anpassas efter företagets kompetens, möjligheter och vision för att skapa värde. Vunna kunskapen av att använda värdefulla nyckeltal och metoder bidrar till att befintliga resurser används på ett effektivare sätt och kan resultera i en ökad produktiv framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)