Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Bioteknik (master)

Sammanfattning: Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). Tungmetallerna återvinns genom selektiv utfällning med hjälp av den vätesulfid som bildats av SRB. Två modeller av processen har tagits fram, en baserad på mjukvaran SuperPro och den andra baserad på Matlab. SuperPro-modellen utvecklades kring en stökiometrisk bioreaktor medan Matlab-modellen utvecklats kring differentialekvationer som tar hänsyn till reaktionskinetiken. SuperPro-modellen genererade konsekventa och upprepningsbara resultat som överensstämde med indata. Matlab-modellen genererade precis som SuperPro-modellen konsekventa resultat, om än något oväntade – speciellt gällande den låga konsumtionen av acetat i modellen som innehöll båda substraten. Framtida rekommendationer för detta projekt är vidareutveckling av dessa två modeller. SuperPro-modellen utvecklas bäst genom validering mot experimentell data samt genom införandet av en kinetiskt baserad bioreaktor istället för den nuvarande stökiometriska. Matlab-modellen behöver vidareutveckling främst inom kopplingarna mellan de beskrivande differentialekvationerna för modellens olika processteg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)