Aktieägares lojalitetsplikt i ägarledda bolag

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Affärsrätt

Sammanfattning: Lojalitetsplikten är en allmän rättsprincip som är gällande för bland annat bolagsmän i enkla bolag och avtalsparter. Den är också till viss del gällande för styrelseledamöter och arbetstagare, men anses inte gälla för kapitalinvesterande aktieägare. Lojalitetsplikten kan delas upp i olika delar och frågan som utreds i uppsatsen är om den kan vara gällande för aktieägare i ägarledda bolag, eftersom dessa vanligen är verksamma i bolaget som styrelseledamöter och/ eller arbetstagare. Dessutom diskuteras vem lojalitetsplikten kan vara gällande gentemot samt på vilka grunder. För att besvara dessa frågor krävs att ett antal delfrågor utreds. Dels om aktieägarna har ingått ett aktieägaravtal och i så fall vad som har reglerats däri, dels vad det kan få för följder om ett aktieägaravtal har ingåtts eftersom ett sådant anses utgöra ett enkelt bolag vilket betyder att avtalsparterna har en lojalitetsplikt gentemot varandra som bolagsmän, dels hur styrelseledamöters och arbetstagares lojalitetsplikt kan appliceras på aktieägare i ägarledda bolag och dels om en aktieägares arbete och engagemang i bolaget kan utgöra grund för en starkare eller svagare lojalitetsplikt. Slutsatsen blir att eftersom de flesta aktieägarna i ägarledda bolag är styrelseledamöter, är anställda i företaget och får sin huvudinkomst från bolaget torde de flesta också ha en lojalitetsplikt gentemot det, som innebär att de ska verka för bolagets bästa. De torde exempelvis ha en viss tystnadsplikt och kan vara förbjudna att konkurrera med företaget. Detsamma gäller i fråga om aktieägare i ägarledda bolag kan ha en lojalitetsplikt mot övriga aktieägare. Eftersom de flesta, som inte är ensamma aktieägare, äger företaget tillsammans med en släkting eller kompanjon torde det vara vanligt att de har någon form av överenskommelse om hur de ska driva företaget. Oavsett om det är nedskrivet eller inte kan överenskommelsen utgöra ett enkelt bolag vilket betyder att de som bolagsmän omfattas av en trohets- och lojalitetsplikt. Aktieägare i ägarledda bolag kan alltså ha en lojalitetsplikt både gentemot bolaget och övriga aktieägare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)