Vad pratar du om? En studie av språkideologier manifesterade i sex flerspråkiga gymnasielevers tal om språk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I den föreliggande uppsatsen presenteras en studie vars syfte är att undersöka vissasamhälleliga värderingar om språk vilka tar sig uttryck i sex flerspråkigagymnasieelevers tal. Studiens syfte besvaras med hjälp av följande frågeställning:vilka språkideologier manifesterar sig i talet hos sex flerspråkiga gymnasieelever påen gymnasieskola i Göteborg när de talar om språk. Begreppet språkideologi, vilketpresenteras närmare i uppsatsens teorikapitel, förstås i uppsatsen som länkar skapadeav talare mellan värderingar och språk, alltså hur värderingar uttrycks genom vad mansäger – och inte säger – om språk. För att besvara studiens frågeställning och därmedsyfte har ett material bestående av sex inspelade samtal samt sex språkporträtt samlatsin. De inspelade samtalen har transkriberats och delar av transkriptionerna presenterasi uppsatsen som excerpter vilka tillsammans med de insamlade språkporträtten liggertill grund för studiens analys och slutsatser.Resultatet av studien visar att de sex flerspråkiga gymnasieelever som kommer tilltals i studien skapar ett antal länkar mellan språk och värderingar i sitt tal, bland annatmellan svenska och dess gångbarhet i Sverige, mellan engelska och dess gångbarhetinternationellt och mellan andra språk så som somaliska, igbo, dari med flera och dessicke–gångbarhet utanför primärgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)