Vad pratar du om? En studie av språkideologier manifesterade i sex flerspråkiga gymnasielevers tal om språk

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I den föreliggande uppsatsen presenteras en studie vars syfte är att undersöka vissa samhälleliga värderingar om språk vilka tar sig uttryck i sex flerspråkiga gymnasieelevers tal. Studiens syfte besvaras med hjälp av följande frågeställning: vilka språkideologier manifesterar sig i talet hos sex flerspråkiga gymnasieelever på en gymnasieskola i Göteborg när de talar om språk. Begreppet språkideologi, vilket presenteras närmare i uppsatsens teorikapitel, förstås i uppsatsen som länkar skapade av talare mellan värderingar och språk, alltså hur värderingar uttrycks genom vad man säger – och inte säger – om språk. För att besvara studiens frågeställning och därmed syfte har ett material bestående av sex inspelade samtal samt sex språkporträtt samlats in. De inspelade samtalen har transkriberats och delar av transkriptionerna presenteras i uppsatsen som excerpter vilka tillsammans med de insamlade språkporträtten ligger till grund för studiens analys och slutsatser. Resultatet av studien visar att de sex flerspråkiga gymnasieelever som kommer till tals i studien skapar ett antal länkar mellan språk och värderingar i sitt tal, bland annat mellan svenska och dess gångbarhet i Sverige, mellan engelska och dess gångbarhet internationellt och mellan andra språk så som somaliska, igbo, dari med flera och dess icke–gångbarhet utanför primärgruppen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)