Utvecklande matte på ett lekfullt sätt : Ett arbetsmaterial att luta sig mot vid matematikundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Vår gemensamma uppfattning om matematik i förskolans verksamhet är att det finns en problematik med att undervisa om matematik då den oftast begränsas till att räkna. Tidigare forskning redogör för att förskollärare känner oro för att undervisa matematik samt att de anser sig besitta en låg matematisk kompetens och känner därmed rädsla för att göra fel vid matematikundervisning. Vi har i vårt arbete valt att skapa en matematikbok för att bidra med kunskap om vad matematik är och kan vara.   I framställningen av matematikboken har vi skapat en digital enkät som skickats ut till verksamma förskollärare på olika förskolor för att vi ville ta reda på hur förskollärare resonerade om svårigheter med att undervisa matematik samt om de använde något specifikt material i matematikundervisning. Den digitala enkäten bestod av två öppna frågor och respondenternas svar redovisade att läroplan för förskolan är det material som använts som utgångspunkt, att det saknas ett lekfullt material, att matematik kan vara ångestladdat samt att det finns brist på kunskap om matematik. Enkätresultatet har använts som stöd i utformningen av matematikboken. Matematikbokens innehåll utgår från Bishops fundamentala matematiska aktiviteter och vår förhoppning är att den ska kunna underlätta och stödja förskollärare vid matematikundervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)