VAD INNEBÄR BARNETS BÄSTA? En kvalitativ studie om familjerättssekreterares upplevelser att arbeta med frågor som rör barnets bästa som vägledande princip i vårdnadsutredningar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att lyfta fram familjerättssekreterares upplevelser av att arbeta med frågor som rör barnets bästa som vägledande princip i vårdnadsutredningar. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar utgick studien från en kvalitativ ingång. Empirin utgjordes av fem semistrukturerade intervjuer i Sverige. Studien utgick från tematisk analys som gav upphov till tre övergripande teman med underteman som har analyserats i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. För att analysera teman tillämpades tidigare forskning och barndomssociologin som en teori med tillhörande begrepp. Studiens slutsatser som presenterades var b.la att familjerättssekreterare upplever att den vägledning de får i lagstiftning och andra styrande dokument är inte alltid till hjälp i frågor som rör barnets bästa i vårdnadsutredningar. En annan slutsats är att familjerättssekreterare upplever att barnkonventionen, som nu blivit svensk lag, ger barn en rad rättigheter som är av betydelse för att göra barn delaktiga i frågor som rör barnets bästa. De behov som familjerättssekreterare upplever som mest centrala är barns behov av en god och nära tillgång till båda föräldrarna, och barns behov av skydd i förhållande till barns bästa i vårdnadsutredningar. Familjerättssekreterare upplever sig beakta barns behov genom ett omsorgsperspektiv. Avslutningsvis presenterades slutsatsen att familjerättssekreterares upplever sig beakta barnperspektiv i vårdnadsutredningar genom att ha fler barnsamtal, och anpassa det i förhållande till barnets ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)