”A tricky situation” - En kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i engelska i årskurs 4-6 utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Författare: Amanda Bergman; [2018-08-06]

Nyckelord: genus; lärobok; engelska; kön; normer; värden; stereotyper;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur kön görs i läroböcker i engelska, i årskurs 4-6, för att synliggöra underliggande normer och värden. Studien bygger på läroboksanalyser på ett antal avsnitt ur fem läroböcker. Valet av ämne grundar sig i min egen upplevelse av att läroböcker i engelska förmedlar traditionella könsmönster vilket har uppmärksammats under min verksamhetsförlagda utbildning samt under genomförandet av min pilotstudie. För att genomföra studien tillämpas en kvalitativ textsanalys samt en multimodal analys av text och bild med ett genusperspektiv. Studien har en deduktiv ansats och utgår således från teori. Det teoretiska ramverket består av Judith Butlers performativitets teori och Yvonne Hirdmans maktordning. Resultatet visar att kvinnor och män beskrivs och skildras på olika sätt genom att de tillskrivs skilda egenskaper och sysslor. Vidare synliggörs även avsnitt där mannen är normen och kvinnan ses som den avvikande, det motsatta existerar inte. Överlag beskrivs kvinnan med adjektiv som fokuserar på hennes utseende vilket leder till ett objektifierande av kvinnan. Mannen å andra sidan beskrivs med verb och med de handlingar han utför. Jag kan se ett tydligt isärhållande av manligt och kvinnligt samt en hierarki mellan könen där mannen värderas högre än kvinnan. Stereotypa bilder av manligt och kvinnligt med ett dikotomt förhållande förmedlas genomgående i de analyserade läroböckerna. De normer och värden som förmedlas i läroböcker påverkar elevers egen syn på kön och hur de förväntas vara beroende av vilket kön de innehar. Lärare behöver vara medvetna och uppmärksamma de normer och värden som inte bara läroboken förmedlar utan även annat i undervisningen förmedlar. De behöver vara kritiska till det innehåll som presenteras och således problematisera det för att motverka traditionella könsmönster och därmed arbeta för jämställhet mellan könen, där varje individs eget intresse och potential fokuseras oavsett vilket kön eleven har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)