"Vem orkar hålla på såhär, så länge?" - Socialarbetare om boendetrappan och organisationens betydelse i arbetet med socialt hemlösa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Uppsatsen utgick från att fördjupa förståelsen för den problematik som visats i tidigare forskning gällande boendetrappan som metod i arbetet med socialt hemlösa individer. Uppsatsen utgick från Malmö stad eftersom hemlösheten stadigt har ökat i staden under det senaste decenniet. Kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer genomfördes där sju socialarbetare som arbetar med hemlöshet i Malmö stad intervjuades. Insamlad empiri analyserades utifrån Foucaults teori om normalisering och disciplinering samt organisationskultur. Det som påvisades i uppsatsen var de föreliggande svårigheterna som var rådande för socialarbetare i arbetet med social hemlöshet vid användning av boendetrappan som metod. Det framkom att boendetrappan ställer för höga krav på socialtjänstens klienter och är en metod som i många fall resulterat i misslyckande. Resultatet visade även att organisatoriska svårigheter förekom både genom motstridiga krav och brist på gemensam måluppfyllelse gällande hur arbetet med socialt hemlösa individer skulle genomföras. Vidare visade resultatet att socialtjänsten är en ekonomistyrd organisation där fokus ibland kan förskjutas mot att hålla budget framför klientens bästa. Det förelåg även svårigheter inom socialtjänsten som organisation att implementera andra metoder än boendetrappan utifrån de ekonomiska förutsättningarna och krav från samarbetspartners såsom hyresvärdar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)