Svenska fastighetsbolags efterlevnad av IAS 40

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Studiens syfte är att öka förståelsen för hur väl svenska fastighetsbolags årsredovisningar (2016) följer de upplysningskrav som specificeras i IAS 40 p.75/76, samt undersöka huruvida samband existerar mellan efterlevnad och företagsspecifika egenskaper. Metod: Fastighetsbolagens årsredovisningar studeras och bedömningar görs huruvida upplysningskraven enligt IAS 40 p.75/76 efterlevs. Studiens tillämpar en dikotomisk poängsättning och utifrån detta kan ett upplysningsindex konstrueras, vars eventuella samband mellan företagsegenskaper sedan kan studeras. Praktisk referensram: Regelverket för verkligt värde (IFRS 13) och förvaltningsfastigheter (IAS 40) presenteras för att ge en bakgrund till upplysningskraven i IAS 40 p.75/76. Teoretisk referensram: En redogörelse för tidigare forskning presenteras. Studiens teoretiska referensram utgörs vidare av positiv redovisningsteori och teori kring tidigare påvisade samband mellan företagsegenskaper och tillhandahållandet av upplysningar. Empiri: Empirin utgörs av data från fastighetsbolagets årsredovisningar. Denna empiri presenteras i tabellform, vad gäller efterlevnad och företagsegenskaper, för att sedan analyseras mot den teoretiska referensramen. Slutsats: Studien finner att svenska fastighetsbolag följer upplysningskraven i IAS 40 med brister vad gäller klassificering av fastigheter, fastighetskostnader, eventuella begränsningar och förpliktelser, samt rörelseförvärv och tillgångar som innehas för försäljning. Inga tydliga samband återfinns mellan graden av efterlevnad och de utvalda företagsegenskaperna balansomslutning, börsnotering, skuldsättningsgrad och andel förvaltningsfastigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)