Stockholmsbörsen på drift - En studie om Post Earnings Announcement Drift på den svenska aktiemarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Post Earnings Announcement Drift (PEAD) är en marknadsanomali som innebär att aktiepriser driftar i samma riktning som resultatöverraskningar under en period efter publicerad kvartalsrapport. Denna studie undersöker om PEAD existerar på Stockholmsbörsen under de efterföljande 10 respektive 60 handelsdagarna efter publicerad kvartalsrapport. Undersökningen av PEAD genomfördes med en eventstudie under tidsperioden 2013-2019. Huvudresultatet kan inte konstatera att PEAD återfinns på Stockholmsbörsen. Vid separat analys av Large Cap och Small Cap påvisas PEAD för stora bolag 60 handelsdagar efter publicerad kvartalsrapport för positiva resultatöverraskningar. För negativa resultatöverraskningar konstateras istället en omvänd (positiv) drift i aktiepriser för stora bolag. Små bolag påvisar en svagt signifikant positiv drift i samma riktning resultatöverraskningen de efterföljande 60 handelsdagarna. Studien tyder på att företagsstorlek kan påverka driften i aktiepriser. Det fastställs även att en hedgeportfölj för små bolag kan generera en signifikant överavkastning. Sammanfattningsvis kan studien inte fastställa att PEAD existerar på Stockholmsbörsen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)