~Hållbart Lantbruk – Ett urval av svenska växt-och djurbönders tankar kring hållbarhet och framtid~

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Svenska lantbruket benämns som hållbart genom den låga halten antibiotikabehandling av djur och restriktionen kring bekämpningsmedel. Det förekommer dock övergödning av vattendrag med ursprung från jordbruket, och beroendet av fossila bränslen överstiger vad som anses vara hållbara nivåer. Studien inriktar sig på aktiva växt- och djurbönder i Sverige och deras inställning till hållbarhet, framtidssyn och investeringar inom sitt lantbruk. Växt-och djurbönder uttrycker båda i synen på hållbarhet att värna om ett kretsloppstänkande och den biologiska mångfalden. Växtbönderna har något mer fokus på hög skörd, mer lantbruksforskning och mindre kontroller. Djurbönderna lyfter fram sol-och vindenergins värden. Som enhetlig grupp på frågan om deras motivation till att driva ett mer hållbart lantbruk svarade majoriteten att de redan bedrev ett hållbart/eko-lantbruk, men intresse för mer hållbarhet uttrycktes. Annat som framkom var osäkerhet kring begreppet hållbart, att hållbart bara skulle ha med ekonomi att göra, och att en skälig ersättning är av vikt. Framtidssynen för både växt-och djurbönder inriktade sig på utvecklingen av andra verksamhetsgrenar för överlevnad. Växtbönder lyfte övergång till skogsbruk, övergång till nya grödor och bevattning, ingen förändring och utökat samarbete. Tekniska hjälpmedel lyftes bland djurbönderna som till exempel ny mjölkrobot, nytt stall och fler frigående djur för jordbearbetning nämns också. Djur- och växtbönder önskar lägga tonvikten på att komma ur fossilberoendet och fokusera mer på sol-och vindenergi. Växtbönder lyfter intresse för att minska på bränsleslukande maskiner och mer precisionsodling. Djurbönderna lägger tyngdpunkten på faktorer som hårdare straff för aktivister, utbyggnation av hagar, stall och djurhälsa. Gällande förnybar energi så uttrycker några lantbrukare att de redan har det, några intresse för området och ytterligare några önskar göra det mer lönsamt att ställa om till mer förnybar energi, vilket i sin tur kräver en politisk förändring. Rapsolja är ett bränsle som en lantbrukare vill se mer av här i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)