Redovisningskvalité & Informationsasymmetri

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund & Problematisering: Finansiella rapporter bedöms hålla hög kvalité då de återger ekonomiskahändelser på ett rättvisande sätt. Samtidigt anses det ibland finnas incitament för rapporterande företag attsänka kvalitén på sina finansiella rapporter. Ett tänkbart skäl till detta kan vara att återge ett starkt resultatunder en tid av ekonomisk kris. Därmed skulle en kris eventuellt ha negativa följder för användare avfinansiella rapporter.Syfte: Denna studies syfte är tvådelat. Dels undersöks det negativa samband som anses finnas mellanredovisningskvalité och informationsasymmetri. Dels, studeras hur detta samband påverkas av en ekonomiskkris.Avgränsningar: Studien av avgränsad till att behandla redovisningskvalité utifrån finansiella rapporter. Omett företag manipulerar sitt resultat genom att påverka kassaflödet i den operationella verksamheten kan vi inteuttala oss om vilket samband detta har med graden av informationsasymmetri.Metod: Vi tillämpar en kvantitativ metod. Studiens fokus är företag med huvudkontor i något av de 14europeiska länder vi undersöker. Undersökningen sträcker sig över perioden 2006 – 2018. De analyser vi görbaserar sig i första hand på regressionsanalys av data. För att mäta redovisningskvalité tillämpar vi denmodifierade Jonesmodellen. Vi använder bid-ask spread som proxy för informationsasymmetri.Resultat & Slutsats: Vårt resultat pekar mot att det finns ett negativt samband mellan redovisningskvalité ochinformationsasymmetri. Detta resultat antyder att redovisning av god kvalité minskar graden avinformationsasymmetri. Vidare pekar resultatet mot att en ekonomisk kris bidrar till att ökaredovisningskvaliténs betydelse för att motverka informationsasymmetri.Förslag till vidare forskning: Baserat på resultatet av denna studie framgår att redovisningskvalité varierar ibetydelse för att motverka informationsasymmetri beroende på om det är ekonomisk kris eller inte. Därmedskulle en framtida studie kunna undersöka vilka informationskanaler som står för det mest avgörandesambandet till informationsasymmetri i samband med kris. Exempelvis kan det tänkas att snabbainformationsflöden anses bättre än kvartalsrapporter i samband med att börskurser förändras mycket på korttid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)