Den brittiska konstruktionen av Hijras - En studie om genusföreställningar i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: År 2014 beslöt högsta domstolen i Indien för att juridiskt erkänna och införa ett tredje kön, ofta kallat för hijras. Fyra år senare avkriminaliserades även homosexualitet i landet, något som tidigare kunde ge fängelsestraff. Tidigare lagar som reglerat könsidentitet och sexualitet är arv från brittiska normer och attityder under imperialismens tid när Storbritannien var närvarande och styrande i landet. För att förstå den nutida sociala ställning som hijras har i Indien så finns det ett stort behov att se till den historiska kontext som ligger till grund för den marginalisering som hijras bemöter dagligen. I denna undersökning kommer juridiska dokument och korrespondens genom en regeringsrapport och brev, etnografiska studier och reseskildringar samt tidningsartiklar ur en brittisk medicinsk tidskrift att undersökas för att få fram hur genus gestaltades i en brittisk kolonial diskurs under 1800-talet. Vidare kommer undersökningen även studera hur den brittiska konstruktionen av hijras påverkades av mötet mellan brittiska respektive indiska maskulinitetsföreställningar. Undersökningen drivs av en teori med fokus på orientalism och genus med inriktning på maskulinitet och femininitet samt med en kritisk diskursanalys som metod. Resultaten kommer bland annat visa att genus gestaltades som att det fanns rätt och fel, det vill säga att det binära konceptet man och kvinna var det enda rätta och heterosexualitet var det rätta när det kommer till sexualitet. Allt som inte passade in i denna modell för genus var onaturligt, perverst eller avvikande. När det kommer till maskulinitet och femininitet så skulle kvinnor vara feminina och män skulle vara maskulina, allt annat var onaturligt. Nyckelord: Hijras, Indien, genus, maskulinitet, femininitet, Storbritannien, 1800-talet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)