“Kan du bara vända sida?” Förskollärares intentioner och barns deltagande i boksamtal i förskolan Jonas Eliason

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Boksamtal innebär diskussioner kring en läst bok. Boksamtalet och läsning har i forskning bevisatsnyttiga för barns språkliga utveckling. De har också fått förnyad aktualitet i den uppdaterade läroplanen. Trots det finns det lite forskning kring just boksamtalet i sig. Denna studie utforskar boksamtalet, förskollärarnas intentioner kring det och barns deltagande i det. Därefter ställs dessa irelation till varandra och en jämförelse genomförs. Empirin i studien hämtas från intervjuer av fyraförskollärare samt observation av tre boksamtal.Förskollärarna som intervjuades hade liknande intentioner med boksamtalet. De ville skapa ettboksamtal där barnen utvecklar sitt språk och sin sociala förmåga. Barnen skulle gärna delta verbaltaktivt och lyssna på sina kamrater. För att skapa ett sådant boksamtal handlade förskollärarna ochrationaliserade sina handlingar med teoretisk kunskap och deras erfarenheter. Två planeringsstilarkunde urskiljas. En något mer flexibel och en fast. Efter analys kunde det fastställas att den flexiblavar mer framgångsrik i att nå förskollärarnas intention med boksamtalet. Barnen i studien hade olika sätt att delta aktivt och passivt. Aktivt deltagande kunde ske antingen på lärarens eller barnens initiativ. Passivt deltagande förekom då barnen var tysta eller ekade. När intentioner och deltagande ställdes i relation till varandra stämde de ibland överens men stundtals krockade de.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)