Att stå vid sin sida - en studie om självmedkänsla

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka 1) vad deltagarna i studien upplever underlättar respektive försvårar utövandet av självmedkänsla, samt hur de upplever att dessa faktorer påverkar utövandet, och 2) vilka effekter av utövandet av självmedkänsla som deltagarna i studien upplever att det ger, samt på vilket sätt de upplever att utövandet leder till dessa effekter. Urvalet bestod av sex kvinnor mellan 22 och 34 år. Med hjälp av givna instruktioner utövade deltagarna självmedkänsla under en veckas tid och registrerade i samband med detta sina upplevelser i strukturerade dagböcker. Vid tolkande fenomenologisk analys (IPA) av data från dagböckerna samt från semistrukturerade intervjuer om deras upplevelser framkom följande huvudteman i relation till studiens två olika frågeställningar: 1) Stundens karaktär, Motivation och inspiration, Att (faktiskt) kunna, och Stridande röster, samt 2) Förändrade förhållningssätt, Stärkta förmågor, Inre upplevelser, och Ett annat “vi”. Med studiens resultat hoppas vi ha bidragit till en fördjupad förståelse för människors upplevelser av underlättande och försvårande faktorer samt effekter i samband med utövande av självmedkänsla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)