En kvalitativ jämförande studie mellan chefslösa och traditionella företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med vår studie är att studera hur svenska företag använder sig av den traditionella samt den chefslösa organisationsmodellen i praktiken. Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur moderna organisationer fungerar idag. För att besvara vårt syfte utgår vi från följande forskningsfråga: Hur skiljer sig arbetssättet åt i ett företag med chefer och ett utan chefer? Vidare har vi valt att använda oss av tre delfrågor för att fördjupa studien och besvara vårt syfte; Hur fungerar det dagliga arbetet på företaget? Hur arbetar man idag för att nå resultat? Hur och vem fattar beslut i företaget?Vi har valt en kvalitativ forskningsansats där vi genomfört en jämförande fallstudie av två chefslösa företag samt två traditionella företag som är verksamma i Sverige. Med hjälp av semistrukturerade personliga intervjuer har vi färdigställt vår empiri. Informanterna bestod av en chef och en medarbetare från respektive företag. Den data som vi har samlats in redogörs i det empiriska kapitlet.Den teoretiska referensramen redogör för teorier om ledarskapets betydelse, organisationskommunikation, medarbetarskap och självstyrande team. Genom teorin har empirin kunnat förankras och analyseras. Analysen redogör för de skillnader som finns mellan den traditionella organisationsmodellen och den chefslösa organisationsmodellen. Frågeställningar syftar till att dra slutsatser och urskilja skillnader samt likheter mellan de olika organisationsmodellerna samt fördelar respektive nackdelar. Avslutningsvis presenteras våra reflektioner samt förslag till vidare forskning om ledarskap ämnet och rekommendationer till organisationer som vill applicera den chefslösa organisationsmodellen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)