Alternativ utformning av WTC i Växjö

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

Sammanfattning: Stationsområdet i Växjö genomgår omfattande förändringar, där bland annat planer för ett WTC finns. Ett förslag på nämnda byggnad har tagits fram, men det fick kritik. Man menade att det inte stämde in i stadsbilden. Vårt syfte och mål har därför varit att ta fram alternativa förslag på utformning av ett WTC, med hänsyn till kritiken. Vår metod bestod i att sätta oss in befintliga detaljplaner och utföra eget skissningsarbete. Detta har resulterat i två förslag på utformning, som sedan jämförs och analyseras utifrån en uppsättning värderingspunkter. Från detta följer en diskussion där vi dragit en del slutsatser, som blir vårt inlägg i den pågående diskussionen om detaljplanen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)