Integrationen mellan traditionella och hållbara styrsystem : En fallstudie på ett svenskt företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Bakgrund och Syfte: Hållbarhet är ett ämne på frammarsch vilket har lett till att nya hållbara styrsystem har utvecklats. För att dessa ska arbeta i linje med de organisatoriska målen behöver dessa integreras med de mer traditionella styrsystemen. Trots att många forskare trycker på vikten av integrationen mellan hållbara och traditionella styrsystem är det också tydligt att vetskapen kring ämnet är väldigt tunn.- Syftet med studien är att öka förståelsen för hur ett företag försöker integrera styrpaketets olika komponenter med varandra, med fokus på förhållandet mellan hållbara och traditionella styrsystem. Metod: Studien antar ett holistiskt perspektiv och genomförs med hjälp av en fallstudie av ett svenskt bygg- och anläggningsföretag där fyra personer i chefspositioner intervjuats och olika företagsdokument analyserats. Studien antar en abduktiv forskningsansats där författarna kontinuerligt hoppat mellan olika delar i forskningsprocessen. Data som generats har analyserats med hjälp av kvalitativa metoder, bland annat kodades data och delades in kategorier kopplade till teori och tidigare forskning. Detta skapade en rubriksättning som senare användes för att strukturera det empiriska materialet. Resultat & slutsats: Studien uppfyller syftet och finner flera olika empiriska exempel på tekniska, organisatoriska och kognitiva metoder för att integrera de hållbara och traditionella styrsystemen. Ett betydande resultat för studien är att de tekniska metoderna verkar vara mest centrala och de organisatoriska och kognitiva metoderna verkar syfta till att integrera hållbarhet generellt i organisationen. Examensarbetets bidrag: Denna studie bidrar med en ökad förståelse för hur integrationen mellan styrsystem kan gå till. Med sitt holistiska angreppssätt bidrar studien också med ett helhetsperspektiv som tidigare forskning efterfrågat. Studien ger även indikationer på nya ämnen som framtida studier kan bygga vidare på. Förslag till fortsatt forskning: Studiens resultat kan inte generaliseras till en större population, författarna föreslår därför att framtida studier använder sig av kvantitativa metoder för att öka generaliserbarheten i resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)